[ MENU DODATKOWE ]


KREDYT STUDENCKI

Zmiany w systemie pożyczek i kredytów studenckich w 2017 r.

W dniu 21 października 2017 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 września 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu i kryteriów udzielania, spłacania oraz umarzania pożyczek i kredytów studenckich ( Dz. U. 2017, poz.1905).

 

 

W rozporządzeniu określono:
 
 

1) Termin składania wniosków o udzielenie pożyczki albo kredytu od 15 lipca do 20 października. Termin zawierania umów do dnia 31 grudnia.

 

 

2) Określono wysokość miesięcznej raty pożyczki i kredytu. Istnieje możliwość wyboru spośród czterech wysokości miesięcznej raty pożyczki i kredytu: 600 zł (rata podstawowa), 800 zł albo 1000 zł (rata podwyższona) i 400 zł (rata obniżona).

 

 

3) Poszerzono warunki zawieszenia spłaty pożyczki lub kredytu.Dotychczasowe warunki zawieszenia spłaty pożyczki i kredytu były zawężone do dwóch przypadków utraty stałego źródła dochodu i zdarzenia losowego uniemożliwiającego spłatę pożyczki albo kredytu. Nowe rozporządzenie rozszerza przesłanki dodatkowo o trudną sytuację życiową kredytobiorcy, trudną sytuację materialną kredytobiorcy i jego rodziny - udokumentowaną przez ośrodek pomocy społecznej.

 

 

4) Zwiększono zakres umorzeń pożyczek i kredytów z tytułu dobrych wyników ukończenia studiów.

 

Nowe rozporządzenie wprowadziło trzy progi wysokości umorzenia pożyczki albo kredytu przez bank:

 

1. W 50% - w przypadku, gdy kredytobiorca ukończył studia wyższe albo doktoranckie w grupie do 1%;

2. W 35% - w przypadku, gdy kredytobiorca ukończył studia wyższe albo doktoranckie w grupie od 1,01% do 5%;

3. W 20 % - w przypadku, gdy kredytobiorca ukończył studia wyższe albo doktoranckie w grupie od 5,01% do 10%

- najlepszych absolwentów studiów pierwszego stopnia albo studiów drugiego stopnia, albo jednolitych studiów magisterskich, albo studiów doktoranckich w danym roku akademickim.

 

 

Kredyty będą umarzane z tytułu dobrych wyników ukończenia studiów w zależności od rocznika absolwentów:

 

 

1. W przypadku wniosków dotyczących kredytobiorców, którzy ukończyli studia wyższe albo studia doktoranckie w roku akademickim 2016-2017, będą stosowane nowe progi wysokości umorzenia tj. 50%, 35 %, 20%.

2. W przypadku wniosków dotyczących kredytobiorców, którzy ukończyli studia wyższe albo studia doktoranckie w roku akademickim 2015-2016 lub w latach wcześniejszych, umorzenie będzie przysługiwało kredytobiorcom, którzy znaleźli się w grupie 5% najlepszych absolwentów uczelni - w wysokości 20%.

 

 

Bank dokonuje umorzenia na wniosek kredytobiorcy, potwierdzony przez rektora uczelni w terminie 30 dni od dnia złożenia przez kredytobiorcę wniosku.

 

 

Kredyt może być umorzony częściowo lub w całości z uwagi na trudną sytuację życiową lub trwałą utratę zdolności do spłaty zobowiązań. Umorzeń dokonuje minister do spraw szkolnictwa wyższego na wniosek kredytobiorcy.

 

 

5) Doprecyzowano przepisy dotyczące sposobu potwierdzania statusu studenta albo doktoranta w trakcie otrzymywania kredytu. Kredytobiorca przedstawia legitymację studencką dwa razy w roku, w terminach do dnia 31 marca oraz do dnia 31 października, a legitymację doktoranta – raz w roku, w terminie do dnia 31 października, przy czym termin ważności legitymacji musi być dłuższy niż termin określony na jej przedstawienie.

 

 

6) Określono zakres informacji zawartych w zaświadczeniach o odbywaniu studiów dla studentów i doktorantów.

7) Szczegółowe informacje znajdują się na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

 

 

 
 
« wstecz