[ MENU DODATKOWE ]


KREDYT STUDENCKI

Pożyczki i kredyty dla studentów i doktorantów

 

 

Kredyty studenckie z dopłatą do oprocentowania z budżetu państwa zostały wprowadzone w 1998 roku jako element rozszerzenia dostępu do szkolnictwa wyższego. Kredyty te są udzielane przez banki komercyjne, z wykorzystaniem ich kapitału, co pozwala na efektywniejsze zwiększenie pomocy materialnej dla studentów i doktorantów.

 

Osoby uprawnione do kredytu
 

Prawo do otrzymania kredytów mają studenci i doktoranci uczelni, o których mowa w ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1842, z późn. zm.), będący osobami cywilnymi, pod warunkiem, że rozpoczęli studia wyższe przed ukończeniem 25 roku życia. Od 2016 r. wniosek o kredyt mogą składać również kandydaci na studia z tym, że aby podpisać umowę kredytową muszą potwierdzić status studenta lub doktoranta.

 

Wniosek o przyznanie kredytu składa się w okresie od 15 lipca do 20 października w jednym z następujących banków:

 

  1. PKO Bank Polski S.A.,
  2. Bank PEKAO S.A.,
  3. Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. (wraz ze zrzeszonymi bankami spółdzielczymi),
  4. SGB-Bank S.A. (wraz ze zrzeszonymi bankami spółdzielczymi).

Do wniosku dołącza się zaświadczenie z uczelni o odbywaniu studiów (dotyczy studentów i doktorantów) albo dokument potwierdzający udział w rekrutacji na studia albo studia doktoranckie.

 

W banku należy przedstawić również dokumenty wymagane do celów poręczenia kredytu, a także oświadczenie o aktualnej liczbie członków rodziny oraz oświadczenia lub zaświadczenia o uzyskanych dochodach z poprzedniego roku.

Formularz wniosku o kredyt oraz wzory oświadczeń o dochodach członków rodziny będzie można uzyskać w oddziałach ww. banków.

 

Miesięczna rata kredytu studenckiego wynosi:
  • 600 zł – rata podstawowa,
  • 800 zł albo 1000 zł rata podwyższona,
  • 400 zł – rata obniżona
We wniosku należy wskazać wnioskowaną kwotę kredytu.
 
 
Zawarcie umowy o kredyt

Podstawowym warunkiem zawarcia umowy kredytu jest spełnienie kryterium dochodowego. W roku akademickim 2017-2018 maksymalny dochód na osobę w rodzinie uprawniający do otrzymania kredytu został ustalony na poziomie 2500 zł (kwota netto). Umowy kredytu mogą być zawierane do dnia 31 grudnia 2017 r. Zanim bank podpisze ze studentem lub doktorantem umowę kredytu, musi dokonać oceny zabezpieczenia spłaty kredytu dla wybranej raty (400, 600, 800 lub 1000 zł). W okresie od daty złożenia wniosku najpóźniej do 20 listopada 2017 r. bank dokona oceny zabezpieczenia spłaty kredytu dla wskazanej raty i w przypadku oceny pozytywnej zaproponuje podpisanie umowy kredytu. Jedynie w przypadku, gdy ocena dla wnioskowanej kwoty będzie negatywna, bank dokona oceny dla niższych rat. Wnioskodawca, który nie spełni warunku odpowiedniego zabezpieczenia dla każdej z możliwych rat, będzie mógł złożyć wniosek w innym banku do 30 listopada 2017 r.

 

Poręczenie spłaty kredytu

W przypadku braku możliwości sprostania wymogom banków w zakresie zabezpieczenia spłaty kredytu, przy ubieganiu się o kredyt student może się starać o poręczenie Banku Gospodarstwa Krajowego oraz o poręczenie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

 

Bank Gospodarstwa Krajowego może poręczyć kredyt w wysokości:
  • 100% - w przypadku studentów, którzy zostali pozbawieni całkowicie opieki rodzicielskiej lub jako pozbawieni częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej umieszczeniu byli w rodzinie zastępczej, placówce opiekuńczo-wychowawczej rodzinnej, socjalizacyjnej albo resocjalizacyjnej (z wyłączeniem placówek resocjalizacyjnych prowadzących działalność w formie całodobowej turnusowej lub okresowej), bez względu na dochód, nieprzekraczający jednak kwoty dochodu ogłoszonej przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego, uprawniającej do otrzymania kredytu w danym roku akademickim.
  • 100% - w przypadku studentów, których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 1500 zł,
  • 90% - w przypadku studentów, których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 2000 zł.

 

Szczegółowych informacji na temat ww. poręczeń udzielają wszystkie banki kredytujące. O poręczenie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa mogą ubiegać się studenci zamieszkujący na obszarze wiejskim. Agencja może poręczyć do 80% lub do 100% wykorzystanej kwoty kredytu w zależności od wysokości dochodu na osobę w rodzinie studenta. Poręczenie Agencji w wysokości 100% mogą uzyskać studenci, których dochód na osobę w rodzinie, ustalony zgodnie z zasadami określonymi w przepisach o pożyczkach i kredytach studenckich, nie przekracza 1000 zł. O poręczenia Agencji można ubiegać się w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. oraz w SGB-Banku S.A.

 

Okres i warunki wypłacania kredytu

Kredyt studencki jest udzielany na okres studiów i wypłacany maksymalnie przez okres 6 lat, a w przypadku studiów doktoranckich przez okres 4 lat. Transze kredytu wypłacane są przez okres 10 miesięcy w roku akademickim. Warunkiem otrzymania kredytu jest posiadanie statusu studenta lub doktoranta potwierdzone ważną legitymacją studencką lub doktorancką. W trakcie trwania umowy kredytobiorca może złożyć w banku wniosek o zmianę wysokości miesięcznej raty kredytu.

 

Obowiązki kredytobiorcy

Do czasu ukończenia studiów kredytobiorca będący studentem jest zobowiązany do przedstawiania w banku w terminach do dnia 31 października i 31 marca ważnej legitymacji studenckiej, a w przypadku gdy przebywa za granicą zaświadczenia o odbywaniu studiów. Kredytobiorca będący doktorantem przedstawia ważną legitymację doktoranta raz w roku – do 31 października.

 

Kredytobiorca musi również powiadomić bank o każdym zdarzeniu powodującym wydłużenie okresu, na jaki został udzielony kredyt, np. o niezaliczeniu semestru lub roku studiów, o udzielonym urlopie, czy też o zawieszeniu w prawach studenta lub doktoranta. Kredytobiorca ma wówczas prawo do złożenia w banku wniosku o wydłużenie okresu kredytowania. Po podpisaniu aneksu do umowy termin rozpoczęcia spłaty może wówczas ulec zmianie. Należy również powiadomić bank o utracie statusu studenta lub doktoranta (skreśleniu z listy studentów lub doktorantów) jak również o ukończeniu studiów, tj. złożeniu egzaminu dyplomowego (potwierdzonego dyplomem) lub w przypadku doktorantów uzyskaniu stopnia naukowego doktora (również potwierdzonego dyplomem).

 

Okres i warunki spłaty kredytu

Spłata kredytu rozpoczyna się po upływie dwóch lat od terminu ukończenia studiów albo terminu, z którym zgodnie z ostatnim przedstawionym zaświadczeniem o odbywaniu studiów kredytobiorca powinien ukończyć studia – w zależności od tego, który termin nastąpił wcześniej. Liczba rat spłaty kredytu stanowi dwukrotność liczby wypłaconych rat kredytu. W okresie pobierania kredytu oraz w trakcie okresu karencji odsetki od kredytu są spłacane w całości przez budżet państwa. W okresie spłaty kredytu odsetki spłacane przez kredytobiorcę są naliczane w wysokości połowy stopy redyskontowej weksli Narodowego Banku Polskiego. Stopa ta wynosi 1,75% (lipiec 2017). Pozostałą część odsetek pokrywa budżet państwa.

 

Zmniejszenie wysokości raty spłaty kredytu

W przypadku przejściowych trudności w spłacie kredytu, bank na wniosek kredytobiorcy może zmniejszyć na okres pół roku wysokość raty spłaty kredytu do 20% przeciętnego miesięcznego dochodu kredytobiorcy z ostatnich trzech miesięcy.

 

Zawieszenie spłaty kredytu

Jeżeli kredytobiorca znajdzie się w trudnej sytuacji materialnej spowodowanej utratą stałego źródła dochodu lub przypadkiem losowym uniemożliwiającym spłatę kredytu, kredytobiorca może wystąpić do banku z wnioskiem o zawieszenie spłaty kredytu wraz z odsetkami na okres maksymalnie 12 miesięcy.

 

Umorzenie pożyczek i kredytów z tytułu dobrych wyników ukończenia studiów.

Nowe rozporządzenie wprowadziło trzy progi wysokości umorzenia pożyczki albo kredytu przez bank:

1.      W 50% - w przypadku, gdy kredytobiorca ukończył studia wyższe albo doktoranckie w grupie do 1%;

2.      W 35% - w przypadku, gdy kredytobiorca ukończył studia wyższe albo doktoranckie w grupie od 1,01% do 5%;

3.      W 20 % - w przypadku, gdy kredytobiorca ukończył studia wyższe albo doktoranckie w grupie od 5,01% do 10%

- najlepszych absolwentów studiów pierwszego stopnia albo studiów drugiego stopnia, albo jednolitych studiów magisterskich, albo studiów doktoranckich w danym roku akademickim.

 

Kredyty będą umarzane z tytułu dobrych wyników ukończenia studiów w zależności od rocznika absolwentów:

 

1.      W przypadku wniosków dotyczących kredytobiorców, którzy ukończyli studia wyższe albo studia doktoranckie w roku akademickim 2016-2017, będą stosowane nowe progi wysokości umorzenia tj. 50%, 35 %, 20%.

2.      W przypadku wniosków dotyczących kredytobiorców, którzy ukończyli studia wyższe albo studia doktoranckie w roku akademickim 2015-2016 lub w latach wcześniejszych, umorzenie będzie przysługiwało kredytobiorcom, którzy znaleźli się w grupie 5% najlepszych absolwentów uczelni -  w wysokości 20%.

 

Wniosek należy złożyć w terminie 30 dni od dnia uzyskania tego potwierdzenia. Kredyt może być umorzony częściowo lub w całości z uwagi na trudną sytuację życiową lub trwałą utratę zdolności do spłaty zobowiązań. Umorzeń dokonuje minister do spraw szkolnictwa wyższego na wniosek kredytobiorcy. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego: http://www.nauka.gov.pl/kredyty-studenckie/

 
 
 
 
« wstecz