BiH   Witamy na Wydziale Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki!
Menu

20-950 LUBLIN, ul. Akademicka 13
tel. (+ 081) 445-69-91, 445-65-81, 445-66-11Koła Naukowe

STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE BIOLOGII, HODOWLI I UŻYTKOWANIA DROBIU

« wstecz

 

 

 

 

SKN BIOLOGII, HODOWLI I UŻYTKOWANIA DROBIU

 

W dniu 29 października 2020 r. na wniosek 20 członków-założycieli zarejestrowano Studenckie Koło Naukowe Biologii, Hodowli i Użytkowania Drobiu. Opiekunami naukowymi są dr hab. Justyna Batkowska, profesor uczelni oraz mgr inż. Kamil Drabik, zaś Koło ma siedzibę w Instytucie Biologicznych Podstaw Produkcji Zwierzęcej. Uprzednio studenci nowo powstałego SKN BHiUD zrzeszeni byli w Sekcji Hodowli Drobiu SKN Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki.

Głównymi celami SKN Biologii, Hodowli i Użytkowania Drobiu jest pogłębianie wiedzy z zakresu szeroko pojętego drobiarstwa oraz próby rozwiązania problemów związanych z produkcją zwierzęcą. Cele te realizowane są poprzez udział członków Koła zarówno w pracach fermowych jak i laboratoryjnych, publikację wyników badań w czasopismach naukowych i popularnonaukowych oraz udział w konferencjach studenckich.

W ramach popularyzacji wiedzy drobiarskiej SKN BHiUD wielokrotnie organizowało pokazy dla najmłodszych m.in. podczas Narodowej Wystawy Zwierząt Hodowlanych w Poznaniu w 2019 roku, gdzie ogromnym zainteresowaniem cieszył się pokaz „Ale jaja, czyli jajecznica na tournée”, czy też biorąc udział w Lubelskim Festiwalu Nauki, w czasie którego pokaz festiwalowy „Ale jaja, czyli tajemnice jajecznicy” w 2019 r. został nagrodzony jako cieszący się największym zainteresowaniem spośród prezentowanych przez Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie.

SKN Biologii, Hodowli i Użytkowania Drobiu zrzesza przeszło 20 studentów reprezentujących 4 wydziały UP i 7 kierunków studiów: zootechnika, behawiorystka zwierząt, hipologia i jeździectwo, bioinżynieria, leśnictwo, weterynaria, biokosmetologia. Takie zróżnicowanie pozwala na tworzenie w obrębie SKN interdyscyplinarnych zespołów i podział zadań zgodnie z zasadami tutoringu. W zakres działalności wchodzą prace fermowe w Stacji Dydaktyczno-Badawczej Zwierząt Drobnych im. Laury Kaufman, prace laboratoryjne w inkubatorni oraz pracowni oceny jakości jaj Instytutu Biologicznych Podstaw Produkcji Zwierzęcej, a także prezentowanie uzyskanych wyników na konferencjach i publikowanie ich w czasopismach naukowych.

W dorobku publikacyjnym SKN BHiUD znajduje się ok. 10 oryginalnych prac naukowych w czasopismach indeksowanych w bazie JCR (Journal Citation Report) posiadających wskaźnik Impact Factor, 7 prac w czasopismach bez współczynnik wpływu, 49 rozdziałów monografii, 23 artykuły popularnonaukowe oraz 67 doniesień konferencyjnych.

Do znakomitych sukcesów zarówno wszystkich studentów, jak i opiekunów należą stypendia, które przyznawane są członkom Koła. W roku akademickim 2019/2020 z 14 złożonych wniosków na Stypendium JM Rektora, aż 13 zostało ocenionych pozytywnie, a wszyscy członkowie ubiegający się o Stypendium Marszałka Lubelskiego to stypendium otrzymali. W roku akademickim 2020/2021 aż 15 członków Koła zostało stypendystami JM Rektora. Dodatkowo na koncie Koła nalazły się także stypendia Ministra Edukacji i Nauki (2) za wybitne osiągnięcia w nauce oraz stypendia Prezydenta Miasta Lublin (3). Należy również wspomnieć, że wyróżniającą się aktywność naukową w roku akademickim 2019/2020 SKN zostało wyróżnione specjalną nagrodą p. Prorektor ds. Studenckich i Dydaktyki UP w Lublinie.

W 2021 r. SKN uzyskało finansowanie w ramach projektu Ministerstwa Edukacji i Nauki „Studenckie Koła Naukowe Tworzą Innowacje”. Przedmiotem projektu jest analiza możliwości wytworzenia elementów wzbogacenia klatek dla przepiórki japońskiej w aspekcie podnoszenia dobrostanu zwierząt. SKN BHiUD przyznano także środki na realizację projektu wewnętrznego: „Wpływ różnych metod przechowalnictwa białka jaj kurzego na jego cechy jakościowe, technologiczne oraz aktywność lizozymu”.

Tematyka podejmowanych prac badawczych obejmuje m.in. ocenę jakość jaj konsumpcyjnych w czasie ich przechowywania, czynniki modyfikujące aktywność lizozymu w jajach kurzych, alternatywne metody dezynfekcji jaj wylęgowych, analizę składu chemicznego jaj z różnych systemów chowu, analizę skorup jaj kurzych i przepiórczych w zależności od ich barwy, ocenę wyników produkcyjnych ptaków różnych gatunków i typów użytkowych, stabilność surowca jajczarskiego podczas przechowywania w aspekcie zawartości substancji bioaktywnych. Oceniano również preferencje konsumentów surowców drobiarskich na Lubelszczyźnie. Ciekawym aspektem badań są obserwacje bahawioru drobiu, analiza podatności ptaków na stres, czy zmiany zachowania w zależności od struktury płci w stadzie.

Członkowie SKN BHiUD uczestniczą w wielu kursach i szkoleniach, zaś współpraca z innymi ośrodkami naukowymi, ale także przedsiębiorstwami związanymi z branżą drobiarską, pozwala im na realizację staży (laboratoryjnych i fermowych), a także praktyk zawodowych.

SKN Biologii, Hodowli i Użytkowania Drobiu działa pod patronatem Krajowej Rady Drobiarstwa, Izby Gospodarczej w Warszawie.

Zapraszamy do współpracy i kontaktu: przez fanpage na Facebooku, mail: skn.bhiuz@gmail.com, telefonicznie: 81 445 67 39 lub osobiście: Collegium Zootechnicum (Rektorat) pok. 208.

 

Opiekun Koła                                                                                 Opiekun Koła

 

Dr hab. Justyna Batkowska, prof. uczelni                               mgr inż. Kamil Drabik