[ MENU DODATKOWE ]


Informacje dla studentów

« wstecz

Szanowni studenci


kształtowanie kultury jakości będącej połączeniem świadomości pracowników i studentów oraz dążenia do doskonalenia jakości kształcenia jest możliwe wyłączne przy waszym aktywnym udziale.


Proces ankietyzacji prowadzony jest w Wirtualnym Dziekanacie i trwa przez ostatnie dwa tygodnie zajęć dydaktycznych każdego semestru. Po zakończeniu ankietyzacji przygotowywany jest raport, w formie zbiorczego zestawienia wyników ankiet ewaluacyjnych. System Wirtualny Dziekanat  uniemożliwia skojarzenie wyników badania z nazwiskami osób je wypełniających.


Prosimy o aktywne włączenie się w proces ankietyzacji.