[ MENU DODATKOWE ]


Struktura Wewnętrznego Systemu Zarządzania Jakością Kształcenia

« wstecz

Uczelniana Komisja ds. Dydaktyki i Zarządzania Jakością Kształcenia:


1.    Zespół ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia


- pełnomocnik rektora ds. jakości kształcenia – przewodniczący
- przewodniczący wydziałowych komisji ds. jakości kształcenia
- dyrektor Centrum Dydaktyki i Spraw Studenckich
- koordynator Biura Kształcenia Praktycznego i Rozwoju Kompetencji
- przedstawiciel studentów wskazany przez Radę Uczelnianą Samorządu Studentów

2.    Zespół ds. Oceny Jakości Kształcenia


- nauczyciel akademicki wskazany przez rektora i pozytywnie zaopiniowany przez Senat   jako przewodniczący
- przedstawiciele wydziałowych komisji ds. jakości kształcenia, wskazani przez przewodniczących komisji
- kierownik Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych

- przedstawiciel Biura Kształcenia Praktycznego i Rozwoju Kompetencji
- przedstawiciel studentów wskazany przez Radę Uczelniana Samorządu Studentów
- przedstawiciel doktorantów wskazany przez Radę Doktorantów

Na wydziałach zadania projakościowe realizuje powołana przez dziekana Wydziałowa komisja ds. jakości kształcenia. Informacje o pracach komisji wydziałowych znajdują się na stronach poszczególnych wydziałów.