[ MENU DODATKOWE ]


Wewnętrzny System Zarządzania Jakością Kształcenia (WSZJK)

« wstecz

Wewnętrzny System Zarządzania Jakością Kształcenia (WSZJK) w UP  stanowi podstawowy instrument budowania kultury jakości kształcenia w naszej uczelni. Uczelniana Komisja Zarządzania Jakością Kształcenia (UKZJK) nadzoruje funkcjonowanie systemu. Prowadzi działania nieustannego doskonalenia jakości kształcenia poprzez nadzorowanie działań projakościowych poszczególnych wydziałów. Nadzór nad wdrażaniem i doskonaleniem systemu na wydziale sprawuje dziekan. Zawarte w systemie procedury i instrukcje obejmują wszystkie formy kształcenia prowadzone w uczelni, a mianowicie: studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia oraz studia jednolite magisterskie i studia podyplomowe.


Rozwijanie i propagowanie kultury jakości w UP w Lublinie jest możliwe dzięki zaangażowaniu  władz wydziałów i ich pracowników w działania na rzecz jakości kształcenia.  Zgodnie z Wewnętrznym Systemem Zarządzania Jakością Kształcenia, UKZJK przygotowuje coroczny raport oceny jakości kształcenia za miniony rok akademicki. Raport zawiera opis prac komisji, opinie i sugestie studentów, absolwentów dotyczące procesu kształcenia w naszej Uczelni. Dziękujemy wszystkim za zaangażowanie w prowadzanie działań projakościowych i zachęcamy do zapoznania się z wynikami raportu.